جایگاه تشریفاتی فرودگاه امام خمینی

مراکز فروش حضوری:

آدرس استند فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره):

فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، جایگاه تشریفات اختصاصی (CIP)